Dữ liệu biên mục
Gulaiep, N. A
        Lý luận văn học / N. A. Gulaiep, Lê Ngọc Tân dịch ; Nguyễn Đức Nam hiệu đính. - H. : Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1982. - 508 tr. ; 19 cm.        
1. Lý luận văn học.2. Nghiên cứu văn học.
I. Lê, Ngọc Tân dịch; Nguyễn Đức Nam hiệu đính. II. Nhan đề

   :V40

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)