Dữ liệu biên mục
Mai, Ngọc Chừ
        Văn hóa Đông Nam Á / Mai Ngọc Chừ. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 1998. - 245 tr. ; 20 cm.        
        
1. Đông Nam Á.2. Văn hóa.3. Văn hóaViệt Nam.

   :U114(57)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)