Dữ liệu biên mục
Thế, Văn
        Bùi Viện với sự nghiệp canh tân đất nước cuối thế kỷ XIX / Thế Văn, Quang Khải . Vol. 4. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 181 tr. ; 19 cm.        
        
1. Bùi Viện.2. Nghiên cứu văn học.3. Tác giả.4. Tác phẩm.5. Việt Nam.
I. Quang, Khải Tác giả.

   :P3(1)51-8

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)