Dữ liệu biên mục
        Luật hiến pháp của các nước tư bản : Giáo trình / Nguyễn Đăng Dung, Bùi Xuân Đức biên soạn. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 1998. - 392 tr. ; 19 cm.        
        
1. Hiến pháp.2. Luật pháp các nước tư bản.3. Pháp luật.
I. Bùi, Xuân Đức, biên soạn. II. Nguyễn, Đăng Dung.

   :S801z7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)