Dữ liệu biên mục
Lê, Tử Thành
        Lôgích học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Lê Tử Thành. - TP.Hồ Chí Minh. : Trẻ, 1996. - 242 tr. ; 20 cm.        
1. Giáo trình.2. Khoa học.3. Lôgích học.4. Nghiên cứu.5. Phương pháp.
I. Nhan đề

   :Y4c6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)