Dữ liệu biên mục
        Đào Tấn nhà thơ, nghệ sĩ tuồng xuất sắc : Kỷ yếu hội nghị. - Nghĩa Bình : Ty Văn hóa và Thông tin Nghĩa Bình, 1978. - 474 tr. ; 19 cm.        
1. Đào Tấn.2. Nghệ thuật.3. Nghiên cứu.4. Nhà soạn kịch.5. Nhà văn.6. Việt Nam.

   :V5(2)6-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)