Dữ liệu biên mục
Hồ, Chí Minh
        Về vấn đề quân sự / Hồ Chí Minh . Vol. 2. - H. : Sự thật, 1975. - 479 tr. ; 19 cm.        
1. Hồ Chí Minh.2. Nguyễn ái Quốc.3. Quân sự.4. Tác phẩm kinh điển.5. Việt Nam.
I. , .

   :A172:T

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)