Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thanh Tuấn
        Một số vấn đề về trí thức Việt nam / Nguyễn Thanh Tuấn . Vol. 1. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 212 tr. ; 19 cm.        
1. Trí thức.2. Việt Nam.

   :R3(1)13

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)