Dữ liệu biên mục
Tuarenơ, Maridôn
        Sự đảo lộn của thế giới : địa chính trị thế kỷ XXI / Maridôn Tuarenơ; Nguyễn Văn Hiến, Phạm Thành, Lê Xuân Tiềm dịch. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1996. - 547 tr.        
        
1. Chính trị.2. Thế giới.3. Thế kỷ XXI.4. Tình hình chính trị.
I. Nguyễn, Văn Hiến, dịch. II. Phạm, Thành, dịch. III. Lê, Xuân Tiềm, dịch. IV. Nhan đề

   :R2(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)