Dữ liệu biên mục
Hồ, Chính Hạnh
        Nhìn lại quá khứ : Tấm thảm kịch và những bài học về Việt Nam / Hồ Chính Hạnh, Huy Bình, Robert S.Mc Namara, .. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 388 tr. ; 22 cm.        
1. Hiện đại.2. Kháng chiến chống Mỹ.3. Việt Nam.
I. Huy, Bình. II. Huy, Bình. III. Robert, S.Mc Namara.

   :P3(2)72

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)