Dữ liệu biên mục
        Cải cách thể chế chính trị : Sách tham khảo. - H. : Chính trị Quốc gia, 1996. - 205 tr. ; 19 cm.        
1. Cải cách.2. China.3. Đổi mới.4. Thể chế.5. Trung Quốc.

   :R3(5T4)-44

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)