Dữ liệu biên mục
Phan, Văn Sĩ
        Văn học giải phóng miền Nam 1954 - 1970 / Phan Văn Sĩ. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1976. - 451 tr. ; 19 cm.        
1. Văn học Việt Nam -- Nghiên cứu văn học -- 1954-1970.2. Văn học hiện đại.3. 1954-1970.4. Miền Nam.5. Nghiên cứu.6. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :V5(2)7-32

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)