Dữ liệu biên mục
Trần, Văn Giàu
        Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước 1858 : Sơ khảo / Trần Văn Giàu. - H. : Văn hóa, 1958. - 159 tr. ; 19 cm.        
1. Nhà Nguyễn.2. Phong kiến.3. Văn chương trào phúng .4. Việt Nam.

   :P3(2)423

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)