Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Quốc Lộc
        Các dân tộc thiểu số ở Phú Yên / Nguyễn Quốc Lộc, Vũ Thị Việt. - Phú Yên : Sở văn hóa thông tin tỉnh Phú Yên, 1990. - 148 tr. ; 19 cm.        
1. Dân tộc học.2. Dân tộc ít người.3. Dân tộc thiểu số.4. Phú Khánh.5. Phú Yên.
I. Vũ, Thị Việt.

   :P59(2-4Pk)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)