Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đình Phư
        Tìm hiểu và ứng dụng triết lý âm dương / Nguyễn Đình Phư. - H. : Văn hoá dân tộc, 1998. - 286 tr. ; 19 cm.        
1. Nghiên cứu.2. Ứng dụng.3. Phi Mác xít.4. Thuyết âm dương.5. Trước Mác.
I. , . II. Nhan đề

   :Y21

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)