Dữ liệu biên mục
Vũ, Dương Ninh
        Lịch sử văn minh nhân loại / Vũ Dương Ninh. - TP.HCM. : [K.nh.], 1998. - 220 tr. ; 20 cm.        
1. Lịch sử văn minh.2. Thế giới.

   :P3(0)-7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)