Dữ liệu biên mục
Võ, Nguyên Giáp
        Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ / Võ Nguyên Giáp . Vol. 2. - H. : Sự thật, 1975. - 266 tr. ; 19 cm.        
1. Chiến tranh phá hoại.2. Hiện đại.3. Kháng chiến chống Mỹ.4. Việt Nam.
I. , .

   :P3(2)72

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)