Dữ liệu biên mục
Đỗ, Long
        Tâm lý học xã hội : Những lĩnh vực ứng dụng / Đỗ Long. - H. : Khoa học xã hội, 1991. - 281 tr. ; 19 cm.        
1. Ứng dụng.2. Tâm lý.3. Xã hội.
I. Nhan đề

   :Y95

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)