Dữ liệu biên mục
Dương, Quảng Hàm, 1898-1946
        Việt Nam văn học sử yếu / Dương Quảng Hàm. - Tái bản theo đúng bản in lần đầu 1943. - Hà Nội : Hội nhà văn, 1996. - 492 tr. ; 22 cm.        
1. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. -- btđcđtvkhth.2. Lịch sử văn học.3. Nghiên cứu văn học.
I. Nhan đề

   :V5(1)-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)