Dữ liệu biên mục
        Tìm hiểu văn hóa cổ truyền của người Thái Mai Châu / Đặng Nghiêm Vạn, Hoàng Xuân Chinh, Hà Trọng Sinh, Hà Trọng Sinh . Vol. 2. - Hà Sơn Bình : Nxb. Sở văn hóa thông tin Hà Sơn Bình, 1988. - 283 tr. ; 19 cm.        
1. Cổ truyền.2. Dân tộc học.3. Dân tộc ít người.4. Dân tộc Thái.5. Dân tộc thiểu số.6. Văn hóa.7. Việt Nam.
I. Hà, Trọng Sinh. II. Hà, Trọng Sinh Tác giả. III. Hoàng, Xuân Chinh Tác giả. IV. Đặng, Nghiêm Vạn Tác giả.

   :P52(2-2Th)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)