Dữ liệu biên mục
Như, Hiên Nguyễn Ngọc Hiền
        Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh 1650 - 1700 : Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt / Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền . Vol. 2. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 1995. - 333 tr. ; 21 cm.        
1. Miền Nam.2. Nguyễn Hữu Cảnh.3. Việt Nam.
I. , .

   :P3(2)423

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)