Dữ liệu biên mục
Đặng, Thái Hoàng
        Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới / Đặng Thái Hoàng. - H. : Nxb. Xây dựng, 1995. - 138 tr. ; 19 cm.        
1. Cổ đại.2. Quy hoạch đô thị.3. Thế giới.4. Trung đại.

   :K82(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)