Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Phan Quang
        Khởi nghĩa Trương Định / Nguyễn Phan Quang, Lê Hữu Phước. - Tp. HCM. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh., 1989. - 245 tr. ; 19 cm.        
1. Kháng chiến chống Pháp.2. Lịch sử cận đại.3. Lịch sử.4. Nhân vật lịch sử.5. Trương Định.6. Việt Nam.
I. Lê, Hữu Phước Tác giả.

   :P3(2)51

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)