Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Văn Dân
        Lý luận văn học so sánh / Nguyễn Văn Dân. - H. : Khoa học xã hội, 1998. - 227 tr. ; 21 cm.        
        
1. Lý luận văn học.
I. Nhan đề

   :V400

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)