Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Tài Cẩn
        Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt : sơ thảo / Nguyễn Tài Cẩn. - H. : Giáo dục, 1997. - 348 tr. ; 21 cm.        
        
1. Giáo trình.2. Lịch sử ngữ âm.3. Ngôn ngữ Học.4. Ngôn ngữ Việt.5. Ngữ âm.

   :V171.5-1

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)