Dữ liệu biên mục
        Lịch sử giáo dục thế giới / Hà Nhật Thăng, Đào Thanh Âm biên soạn. - H. : Giáo dục, 1998. - 307 tr. ; 21 cm.        
        
1. Giáo dục.2. Lịch sử giáo dục.3. Thế giới.
I. Hà, Nhật Thăng Biên soạn. II. Đào, Thanh Âm Biên soạn.

   :U33(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)