Dữ liệu biên mục
Lê, Đình Kỵ
        Phê bình nghiên cứu văn học / Lê Đình Kỵ. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 1998. - 387 tr. ; 20 cm. + Có tài liệu dạng CD-Rom.        
        
1. Nghiên cứu văn học.2. Phê bình văn học.3. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :V5(1)-32

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)