Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Lương Bích
        Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ / Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng. - H. : Quân đội nhân dân, 1971. - 427 tr. ; 19 cm.        
1. Lịch sử trung đại.2. Lịch sử.3. Nhân vật lịch sử.4. Quân sự.5. Quang Trung.6. Việt Nam.
I. Phạm, Ngọc Phụng Tác giả.

   :T35(2)1+P3(2)423-8

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)