Dữ liệu biên mục
Ban, khoa học xã hội thành ủy
        Tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại / Ban khoa học xã hội thành ủy. - Tp. Hồ Chí Minh : Ban khoa học xã hội thành ủy, 1992. - 396 tr. ; 19 cm.        
1. Danh nhân.2. Hồ Chí Minh.3. Nhân vật lịch sử.4. Nhà chính trị.5. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

   :A37

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)