Dữ liệu biên mục
Ngô, Văn Phú
        Hùng Vương và lễ hội đền Hùng / Ngô Văn Phú. - H. : Hội nhà văn, 1996. - 458 tr. ; 19 cm.        
1. Cổ đại.2. Hùng Vương.3. Lễ hội.4. Đền Hùng.5. Văn hóa.6. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :P52(1)-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)