Dữ liệu biên mục
L.X., Vưgốtxki
        Tâm lý học nghệ thuật / L.X. Vưgốtxki. - 2nd ed. - H. : Khoa học xã hội, 1995. - 551 tr. ; 19 cm.        
1. Nghệ thuật.2. Tâm lý nghệ thuật.3. Tâm lý.
I. Nhan đề

   :Y945

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)