Dữ liệu biên mục
Phan, Kế Bính
        Việt Nam phong tục / Phan Kế Bính. - Đồng Tháp : Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp, 1990. - 365 tr. ; 19 cm.        
1. Dân tộc học.2. Phong tục.3. Tập quán.4. Văn hóa.5. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :P52(1)-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)