Dữ liệu biên mục
Văn, Quân
        Về các giá trị dân tộc / Văn Quân. - H. : Văn hóa Dân tộc, 1995. - 343 tr. ; 21 cm.        
        
1. Di sản văn hóa.2. Truyền thống văn hóa.3. Việt Nam.

   :P52(1),01

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)