Dữ liệu biên mục
Piaget, J
        Tuyển tập tâm lý học / J. Piaget ; Phạm Minh Hạc tuuyển chọn, chủ biên ; Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Văn Hồng, Đỗ Long, Nguyễn Quang Uẩn, Đặng Xuân Hoài dịch. - H. : Giáo dục, 1996. - 363 tr. ; 21 cm.        
        
1. Tâm lý học.2. Tuyển tập.
I. Nguyễn ,Ánh Tuyết, dịch . II. Phạm, Minh Hạc, tuyển chọn, chủ biên. III. Lê, Văn Hồng, dịch. IV. Đỗ, Long, dịch. V. Nguyễn, Quang Uẩn, dịch. VI. Đặng, Xuân Hoài, dịch.

   :Y9

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)