Dữ liệu biên mục
Đặng, Cảnh Khanh
        Về sự phê phán xã hội học Tư sản / Đặng Cảnh Khanh. - H. : Thông tin lý luận, 1985. - 182 tr. ; 19 cm.        
1. Nghiên cứu xã hội.2. Xã hội học.3. Tư sản.

   :Ô5c

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)