Dữ liệu biên mục
        Những ngôi chùa ở Nam bộ / Trần Hồng Liên, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quản Tuân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1994. - 335 tr. ; 27 cm.        
1. Chùa.2. Văn hóa Nam Bộ.
I. Huỳnh, Lứa Biên soạn. II. Nguyễn, Quản Tuân Biên soạn. III. Trần, Hồng Liên Biên soạn.

   :P52(1-2HCM)-7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn vănĐăng nhập để xem toàn vănĐăng nhập để xem toàn vănĐăng nhập để xem toàn vănĐăng nhập để xem toàn vănĐăng nhập để xem toàn vănĐăng nhập để xem toàn vănĐăng nhập để xem toàn vănĐăng nhập để xem toàn vănĐăng nhập để xem toàn vănĐăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)