Dữ liệu biên mục
Ngô, Giáp Đậu
        Hoàng Việt Long Hưng chí / Ngô Giáp Đậu, Ngô Đức Thọ, ...dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Học, 1992. - 445 tr. ; 19 cm.        
1. Lịch sử.2. Tiểu thuyết.3. Việt Nam.
I. Ngô, Đức Thọ.

   :V6(2)-44

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)