Dữ liệu biên mục
Phan, Đăng Nhật
        Sử thi Êđê / Phan Đăng Nhật. - H. : Khoa học xã hội, 1991. - 250 tr. ; 19 cm.        
1. Dân tộc Êđê.2. Dân tộc ít người.3. Sử thi.4. Thơ.5. Văn học dân gian.6. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :V3(2=Ê)-61

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)