Dữ liệu biên mục
Durant, Will
        Nguồn gốc văn minh / Will Durant ; Nguyễn Hiến Lê dịch. - Huế : Thuận hóa, 1991. - 180 tr. ; 19 cm.        
        
1. Dân tộc học.2. Thế giới.3. Văn hóa.4. Văn minh.
I. Nguyễn, Hiến Lê, Dịch. II. Nhan đề

   :P3(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)