Dữ liệu biên mục
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
        Văn hóa xã hội chủ nghĩa : Tập bài giảng / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 1993. - 316 tr. ; 19 cm.        
1. Chủ nghĩa xã hội.2. Giáo trình.3. Lý luận văn hóa.
I. Nhan đề

   :U111.116

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)