Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Đổng Chi
        Việt Nam cổ văn học sử / Nguyễn Đổng Chi, Trần Văn Giáp, Huỳnh Thúc Kháng. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1993. - 440 tr. ; 19 cm.        
1. Lịch sử văn học.2. Nghiên cứu văn học.3. Việt Nam.
I. Huỳnh, Thúc Kháng Tác giả. II. Trần, Văn Giáp Tác giả. III. Nhan đề

   :V5(1)4-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)