Dữ liệu biên mục
Phương, Lựu
        Văn hóa, văn học Trung Quốc cùng một số liên hệ ở Việt Nam / Phương Lựu. - H. : Nxb. Hà Nội, 1996. - 362 tr. ; 19 cm.        
1. China.2. Trung Quốc.3. Văn học.4. Văn hóa.5. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :U111.15

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)