Dữ liệu biên mục
        Ca kịch lịch sử. - H. : Văn hóa, 1979. - 427 tr. ; 19 cm.        
1. Ca kịch.2. Lịch sử.3. Sân khấu.4. Việt Nam.

   :V6(2)-6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)