Dữ liệu biên mục
Cao, Huy Đỉnh
        Bộ ba tác phẩm nhận giải thưởng Hồ Chí Minh / Cao Huy Đỉnh Vol. 2. - H. : Văn hóa Thông tin, 1998. - 830 tr. ; 19 cm.        
        
1. Cao Huy Đỉnh.2. Nghiên cứu.3. Nhà văn.4. Việt Nam.

   :V5(1)7-44

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)