Dữ liệu biên mục
Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia
        Tộc người ở các nước châu Á / Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia. - H. : Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 1997. - 358 tr. ; 19 cm. + Có tài liệu dạng CD-Rom.        
1. ASIA.2. Châu Á.3. Dân tộc học.

   :P5(5)-03

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)