Dữ liệu biên mục
Trần, Đình Huỳnh
        Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng / Trần Đình Huỳnh. - H. : Chính trị quốc gia, 1993. - 284 tr. ; 19 cm.        
1. Chính trị.2. Đảng Cộng sản.3. Tư tưởng.4. Việt Nam.5. Xây dựng.
I. Nhan đề

   :A372

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)