Dữ liệu biên mục
Vũ, Quang Thiên
        Những phong tục độc đáo của Đông Nam Á / Vũ Quang Thiên, Ngô Văn Doanh. - H. : Bộ Văn hóa Thông tin, 1994. - 233 tr. ; 19 cm.        
1. Asean.2. Asia.3. Châu Á.4. Đông Nam Á.5. Phong tục.
I. Ngô, Văn Doanh, tác giả.

   :P52(575)-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)