Dữ liệu biên mục
        Tân Đính Lĩnh Nam chích quái / Bùi Văn Nguyên (Dịch giả); Vũ Quỳnh (Hiệu đính) . Vol. 2. - H. : Khoa học xã hội, 1993. - 252 tr. ; 19 cm.        
1. Lịch sử.2. Tiểu thuyết.3. Việt Nam.
I. Bùi, Văn Nguyên Dịch giả. II. Vũ, Quỳnh Hiệu đính.

   :V6(2)4-44

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)