Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Thạch Giang phiên âm
        Thiên Nam minh giám / Nguyễn Thạch Giang phiên âm chú giải và giới thiệu . Vol. 2. - Huế : Thuận Hóa, 1994. - 190 tr. ; 19 cm.        
1. Việt Nam.
I. , .

   :P3(2)0

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)