Dữ liệu biên mục
Tăng, Kim Ngân
        Cổ tích thần kỳ người Việt : đặc điểm cấu tạo cốt truyện / Tăng Kim Ngân. - H. : Khoa học xã hội, 1994. - 321 tr. ; 19 cm.        
        
1. Nghiên cứu văn học dân gian.2. Truyện cổ tích.3. Văn học dân gian.4. Việt Nam.

   :V3(1)-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)